TIMANTTI STOP isoleeriv kruntvärv

       

Vesilahustuv alküüd-isolatsioonivärv siseruumide värvimiseks. MaalausRYL 2012 vastav värvitoodete tooterühm 214 (MaalausRYL 2001 värvimisvahendite tooterühmad 11.3 ja 30). Läikerühm 6, täismatt.

Kasutamine eelnevalt värvitud ja värvimata mustunud betoon-, pahtel- ja ehitusplaatidest pindadel, mida ei ole võimalik pesta ega muul viisil enne pindvärvimist puhastada. Seina- ja laepinnad nagu ka uksed, aknad ja muu koormusklassi 01-05 kuuluv siseruumide inventar: kuivad ja niisked ruumid nagu ka märjad ruumid. TIMANTTI STOP isoleerib ja seob tõhusalt nõe ja nikotiini nagu ka näiteks veekahjudest põhjustatud värvilaigud.

TIMANTTI STOP tootega isoleeritud kruntvärvitud pinnad on pindvärvitavad kõigi värvitavale objektile sobivate ettevõtte Teknos sisevärvidega.

TIMANTTI STOP on valge ja täismatt, mistõttu seda on võimalik kasutada ka kruntvärvina, seda näiteks lagede juures.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca 40 mahu-%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ piirarv (kat A/i): 140 g/l 2010. Toote LOÜ: maks. 140 g/l.

Praktiline kulu

5 – 8 m²/l

Tihedus

ca 1,3 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC / 50% RH

- tolmukuiv

- pealevärvitav

1 tunni möödudes

16 tunni möödudes

Parim isolatsioonivõime moodustub 48 h möödudes. Jaheda ja niiske õhu korral värvi kuivamina aeglustub.

Lahusti, töövahendite pesu

Vesi. Töövahendid pestakse kohe pärast kasutamist sooja vee ja puhastamiseks sobiva puhastusainega puhtaks.

Läige

Täismatt

Värvitoonid

Valge

HOIATUSKLAUSEL

TÄHELEPANU! Isesüttimise ohu tõttu tuleb tootest tekkivad jäätmed, pihustustolm ja määrdunud kaltsud jms. hoida tulekindlas kohas õhukindlalt suletud nõudes või jäätmed põletada. Soovitatav on ka uputamine vette. (Vt. teavet ohutuskaardi punktis 7.1.)

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Töödeldavad pinnad puhastatakse tolmust ja mustusest nii hästi kui võimalik

Veekindlad mustunud pinnad pestakse RENSA maalripesuvahendiga.

Kõvad või läikivad pinnad lihvitakse matiks ning lihvimistolm eemaldatakse.

Pinna konarused tasandatakse sobiva SILORA seeria pahtliga. Kuivanud pahtel lihvitakse ja tolm eemaldatakse.

Kruntimine

Teraspinnad krunditakse FUTURA 3 nakkekruntvärviga.

TIMANTTI STOP on vesilahustuv värv. Pinnakatted, mis ei ole veekindlad, nagu näiteks vanad värvimata laepahtlid või liimvärvid tuleb enne värvimist eemaldada tootega TIMANTTI STOP või värvida isoleeriva nakkekruntvärviga FUTURA 3.

Värvimine

Enne kasutamist tuleb värvi korralikult segada.

Vajaduse korral vedeldatakse värvi veega, ent sellega võib langeda värvi isolatsiooni- ja kattevõime.

Värv kantakse pindadele värvirulli, pihusti või pintsliga 1 - 2 korda.

Kõrgsurvepritsi soovituslik pihusti otsiku mõõt on 0,013 - 0,017'.

Pindvärvimine

TIMANTTI STOP isolatsioonvärvkattega pindu on võimalik pindvärvida kõikide objektile sobivate ettevõtte Teknos sisevärvidega. TIMANTTI STOP on valget värvi ja täismatt, mistõttu sobib see värv kasutamiseks ka pinnavärvina näiteks siselagedel.

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimistöö ning värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %. Vähene niiskus ja/või temperatuur üle +21 °C kiirendavad värvi kuivamist. Õhu niisutamine ja/või temperatuuri alandamine tööruumis lihtsustavad värvimistööd. Tuulutus pärast värvimist kiirendab värvi kuivamist.

Hoiustamine

Vältida külmumist.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.