BIORA 3 täismatt krunt- ja laevärv

       

Vesilahustuv dispersioonvärv kuivadesse siseruumidesse.

Värvi on lihtne pindadele kanda ning see jätab ühtlase pinna.

BIORA 3 on kasutamisel maksimaalselt turvaline, sest see on täiesti lahustivaba ning värvides lendub sellest ainult vett.

BIORA 3-ga võib värvida betoon-, krohvi-, pahtli- ja tellispindasid ning ehitusplaate.

MaalausRYL 2012-le vastavad värvimistootegrupid 211 ja 311 (MaalausRYL 2001 värvimistarvikute grupid 30 ja 11.1). Läikegrupp 6, täismatt.

Toode vastab ehitusmaterjalide saasteklassile M1.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca 40 mahu-%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ piirarv (kat A/g): 30 g/l 2010. Toote LOÜ: max. 30 g/l. EL LOÜ piirarv (kat A/a): 30 g/l 2010. Toote LOÜ: max 30 g/l.

Praktiline kulu

Varem värvitud pind

Pahtel ja puitkiudplaat

Betoon- ja krohvipind

10 - 12 m²/l

7 - 10 m²/l

4 - 7 m²/l

Tihedus

ca 1,5 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC / 50% RH

- tolmukuiv

- pealevärvitav

½ tunni möödudes

2 tunni möödudes

Lahusti, töövahendite pesu

Vesi. Töövahendid pesta vahetult pärast kasutamist veega.

Läige

Täismatt

Pesu- ja kulutuskindlus

Värvipinna kulutuskindlus on vähene.

Klassifikatsioonile SFS-EN 13300 vastav märghõõrdekindlus on 3 (ISO 11998)

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Uued pinnad puhastatakse tolmust ja mustusest.

Varem värvitud pinnad pestakse maalripesuvahendiga RENSA ja loputatakse hoolikalt veega.

Kõvad või läikivad pinnad lihvitakse matiks ning lihvimistolm eemaldatakse.

Liim- või lubivärviga värvitud pindadelt tuleb vana värv täielikult eemaldada.

Pritsiga pahteldatud laepinnad, mis ei ole veekindlad, on soovitatav kruntida lahustipõhise kruntvärviga, näiteks nakkekruntvärviga FUTURA 3.

Pinna konarused tasandatakse sobiva SILORA seeria pahtliga. Kuivanud pahtel lihvitakse ja tolm eemaldatakse.

Kruntimine

Läbilöökide vältimiseks tuleb laudpindade oksakohad kruntida nakkekruntvärviga FUTURA 3.

Teraspinnad krunditakse nakkekruntvärviga FUTURA 3.

Värvimine

Värv segatakse enne kasutamist hoolikalt.

Vajaduse korral vedeldatakse värvi veega.

Värv kantakse pindadele rulli, pritsi või pintsliga 1 – 2 korda.

Õhuvaba pritsi sobiv düüs on 0,017 – 0,021".

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimistöö ning värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %.

Tuulutamine värvimistöö ja värvi kuivamise ajal kiirendab värvi kuivamist.

LISATEAVET

Säilitada jahedas kohas, tihedalt suletud nõudes.

EI TOHI KÜLMUDA!

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.