EKORA 3 kruntvärv

       

Täismatt, täielikult lahustivaba dispersioonvärv.

MaalausRYL 2012-le vastav värvimistootegrupp 212 (MaalausRYL 2001 värvimistarvikute grupp 11.1). Läikegrupp 6.

Toode vastab ehitusmaterjalide saasteklassile M1.

Kasutatakse kruntvärvina kuivades siseruumides, näiteks elu- ja kontoriruumide, ladude ning tehasehallide lae- ja seinapindadel. Võib kasutada ka lagede pinnavärvina. Aluspind võib olla betoon, krohv, pahtel, tellis, puit või ehitusplaat.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca 39 mahu-%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ piirarv (kat A/g): 30 g/l 2010. Toote LOÜ: max. 30 g/l.

Praktiline kulu

Ühekordselt siledale pinnale kantuna 6 – 8 m²/l

Tihedus

ca 1,5 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC / 50% RH

- tolmukuiv

- pealevärvitav

½ tunni möödudes

2 tunni möödudes

Lahusti, töövahendite pesu

Vesi. Töövahendid pesta vahetult pärast kasutamist veega.

Läige

Täismatt

Pesu- ja kulumiskindlus

Värvipinna kulutuskindlus on vähene.

Klassifikatsioonile SFS-EN 13300 vastav märghõõrdekindlus on 2 (ISO 11998)

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Uued pinnad puhastatakse tolmust ja mustusest.

Varem värvitud pinnad pestakse maalripesuvahendiga RENSA ja loputatakse hoolikalt veega.

Kõvad või läikivad pinnad lihvitakse matiks ning lihvimistolm eemaldatakse.

Liim- või lubivärviga värvitud pindadelt tuleb vana värv täielikult eemaldada.

Pritsiga pahteldatud laepinnad, mis ei ole veekindlad, on soovitatav kruntida lahustipõhise kruntvärviga, näiteks nakkekruntvärviga FUTURA 3.

Pinna konarused tasandatakse sobiva SILORA seeria pahtliga. Kuivanud pahtel lihvitakse ja tolm eemaldatakse.

Kruntimine

Läbilöökide vältimiseks tuleb laudpindade oksakohad kruntida nakkekruntvärviga FUTURA 3.

Teraspinnad krunditakse nakkekruntvärviga FUTURA 3.

Värvimine

Värv segatakse enne kasutamist hoolikalt.

Vajaduse korral vedeldatakse värvi veega.

Värv kantakse pindadele rulli, pritsi või pintsliga 1 – 2 korda.

Õhuvaba pritsi sobiv düüs on 0,017 – 0,021".

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimistöö ning värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %.

Tuulutamine värvimistöö ja värvi kuivamise ajal kiirendab värvi kuivamist.

Ladustamine

EI TOHI KÜLMUDA!

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.