EKORA 12 sisevärv

       

Poolmatt, täiesti lahustivaba akrülaatdispersioonvärv.

MaalausRYL 2012 vastav värvitoodete tooterühm 313 (MaalausRYL 2001 värvimisvahendite tooterühm 32). Läikerühm 4.

Toode liigitub ehitusmaterjalide heitmekoguste klassifikatsiooni M1-rühma.

Sobib siseseinte ja lagede värvimiseks näiteks elu- ja kontoriruumides. Värv on hõlpsalt pealekantav ja värv katab ühtlaselt, jättes kena väljanägemisega poolmatt pinna.

Aluspinnaks võib olla puit, betoon, pahtel, erinevad ehitusplaadid, mört ja telliskivid. Ühtlasi sobib EKORA 12 vanade alküüd- ja dispersioonvärvi pindade ülevärvimiseks.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus

ca 40 mahu-%

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

EL LOÜ piirarv (kat A/a): 30 g/l 2010. Toote LOÜ: maks. 30 g/l.

Praktiline kulu

Varem värvitud pind

Pahtel ja puitkiudplaat

Betoon- ja krohvipind

10 - 12 m²/l

7 - 10 m²/l

4 - 7 m²/l

Tihedus

ca 1,3 g/ml

Kuivamisaeg, +23 ºC / 50% RH

- tolmukuiv

- pealevärvitav

½ tunni möödudes

2 tunni möödudes

Lahusti, töövahendite pesu

Vesi. Töövahendid pesta vahetult pärast kasutamist sooja vee ja pesuainega.

Läige

Poolmatt

Värvitoonid

Alusvärvid 1 ja 3, mis on toonitavad toonimispastadega vastavalt sisevärvide värvikaartide värvitoonidele.

Pesu- ja kulutuskindlus

Värvipinna kulutuskindlus on hea.

Klassifikatsioonile SFS-EN 13300 vastav märghõõrdekindlus on 1 (ISO 11998)

Veekoormuskindlus on üle 2000 harjamiskorra (MaalausRYL 2012 vesilahustuvate siseseina- ja laevärvide testimeetodid ja hindamine.

Talub üle 5000 harjamiskorra, SFS 3755.

Kasutusjuhendid

Pinna eeltöötlus

Uued pinnad puhastatakse tolmust ja mustusest.

Varem värvitud pinnad pestakse maalripesuvahendiga RENSA ja loputatakse hoolikalt veega.

Kõvad või läikivad pinnad lihvitakse matiks ning lihvimistolm eemaldatakse.

Liim- või lubivärviga värvitud pindadelt tuleb vana värv täielikult eemaldada.

Pritsiga pahteldatud laepinnad, mis ei ole veekindlad, on soovitatav kruntida lahustipõhise kruntvärviga, näiteks nakkekruntvärviga FUTURA 3.

Pinna konarused tasandatakse sobiva SILORA seeria pahtliga. Kuivanud pahtel lihvitakse ja tolm eemaldatakse.

Kruntimine

Betoon-, krohv-, kips-, tellis- ja ehitusplaatidest pinnad krunditakse EKORA 3 kruntvärviga.

Läbikumamise ärahoidmiseks tuleb laudpindade oksakohad kruntida FUTURA 3 nakkekruntvärviga.

Teraspinnad krunditakse nakkekruntvärviga FUTURA 3.

Värvimine

Enne kasutamist tuleb värvi korralikult segada.

Vajaduse korral vedeldatakse värvi veega.

Värv kantakse pindadele rulli, pritsi või pintsliga 1 – 2 korda.

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimistöö ning värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %.

Tuulutamine värvimistöö ja värvi kuivamise ajal kiirendab värvi kuivamist.

Ladustamine

EI TOHI KÜLMUDA!

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.